Feb 5, 2010

6th day of Parikrama 25/01/2010

Morning Class


H.H.Dhanurdhara Swami:
CC Madhya-lila Ch15


Bhajan Ki Jabi Ki Jabi Bhai
H.G. Krsna Ksetra Prabhu's Footnote


ISKCON Puri, Svarga Dvara, Samadhi of Srila Haridasa Thakura, Srila Sarvabhauma Bhattacarya and Ganga Mata Goswamini

ISKCON Puri

Svarga Dvara


Deity of Maha Visnu in a shop at Swargadvara RoadSrila Haridasa Thakura's Samadhi

Bhajan

Katha
Sri CaitanyaSri NityanandaSri Advaita

Srila Sarvabhauma Bhattacarya's
and Ganga Mata Goswami's Samadhi

Evening Class
Conclusion of Parikrama